Reklamace

V případě produktu, který je potřebný reklamovat, prosíme, abyste postupovali podle reklamačních podmínek a kontaktovali nás. Kupující je oprávněn reklamovat vady zboží během záruční doby.

V případě reklamací nás kontaktujte na adrese: info@mobilego.cz, kde uvedte číslo objednávky, reklamovaný produkt a popis chyby. Následně Vám poskytneme další postup reklamace. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

Postup uplatnění reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:
1. Napíšte email na: reklamace@mobilego.cz, kde uveďte číslo nákupního dokladu, reklamovaný produkt a popis chyby.
2. Do 2 pracovních dnů Vám budou emailem zaslány informace o dalším postupu reklamace.
3. Vyplněný reklamační protokol vytiskněte a podepište. Protokol musí být vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je nutné zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy.
4. Nezapomeňte k reklamaci přiložit i doklad o koupi (pokladní bloček nebo fakturu) - Při nedodání výše uvedené dokumentace bude reklamace zamítnuta!
5. Zboží je nutné poslat vždy kompletní - nelze poslat jen jeho poškozenou část.

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem

Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Spotřebitel nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, jakož i náklady na vrácení zboží v případě reklamace zboží.

Upozornění: Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, nebude převzato a bude obratem vráceno zpět odesílateli.

Reklamované zboží posílejte jen na adresu:
MOBILEGO - MIDINET IT
Nemocničná 16
990 01 Veľky Krtíš
Slovenská Republika
Kontaktní telefon: +421 2 20 400 824
Na fakturační adrese zboží nepřebíráme, zboží Vám bude vráceno.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Máte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Marným uplynutím 14 denní lhůty právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy zaniká.

V případě pokud zboží nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.

Zboží by měl kupující (spotřebitel) vrátit
- v původním stavu, úplný, s kompletní dokumentací
- nepoškozené, čistý
- včetně nepoškozeného originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal

Formulár na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Právo na odstoupení od smlouvy nezahrnuje používání produktu, jen možnost kontroly produktu, případně zjištění vlastností, stejně jako při koupi v kamenném obchodě. Není tedy možné zboží zboží začít použivat a pak se rozhodnout ho vrátit.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:
a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši
b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány dle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Zboží doporučujeme pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.

Zboží posílejte jen na adresu:
MOBILEGO - MIDINET IT
Nemocničná 16
990 01 Veľky Krtíš.
Kontaktní telefon: +421 2 20 400 824
Na fakturační adrese zboží nepřebíráme, zboží Vám bude vráceno.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Reklamační řád - Záruční podmínky

Reklamační řád je zpracován dle Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") av souladu se zákonem 250/2007 Sb o ochraně spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). Reklamační řád se nevztahuje na nákup zboží podnikateli (IČO), kteří kupují zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis budou kupujícímu v případě potřeby poskytnuty na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Ze zákona má zákazník na nové zboží nárok na 2-letou záruku dle občanského zákoníku. Pro právnické nebo fyzické osoby - podnikatele záruční doba je kratší 12 měsíců, případně může být tato informace uvedena u detailu produktu. Na použité zboží se vztahuje záruka 12 měsíců. U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. Záruční doba na služby (oprava nebo úprava věci) je 3 měsíce.

V rámci záruční doby kupující může uplatnit svoji reklamaci. U výrobků, které na své fungování využívají akumulátor, resp. různé druhy baterií, se běžné opotřebení akumulátoru, resp. baterie, nepovažuje za vadu tohoto výrobku, protože se zde jedná o součásti výrobků, které běžným používáním přirozeně ztrácejí svou životnost. Záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců.

Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího. Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. U zboží prodávaném za nižší cenu neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Záruka se vztahuje pouze na funkční poruchy zboží způsobené výrobní vadou.

Odpovědnost za vady a záruka
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně slovenského / českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena výhradně pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. (Nákup na IČO).

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
• mechanickým poškozením zboží, které způsobil kupující po převzetí produktu,
• používáním zboží v rozporu s instrukcemi výrobce,
• používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, pro který je zboží určeno,
• neodborným zásahem při používání nebo zanedbáním péče a údržby zboží,
• nadměrným zatěžováním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci ke zboží, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
• při přepravě produktu po převzetí kupujícím,
• vodou, ohněm, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
• použitím jiných komponent, než jsou komponenty použité výrobcem, dodavatelem nebo prodejcem,
• opravou nebo úpravou zboží osobami, které nejsou způsobilé k provádění záručních oprav,
• opotřebením, charakteristickým pro daný materiál nebo použití.
Pokud bude kupující reklamovat výše uvedené vady, reklamace může být důvodně zamítnuta.

Společnost MIDINET IT s.r.o. neodpovídá za vady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli, ...), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem), nebo které byly způsobené živelnou pohromou nebo nesprávným napájecím napětím.

Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, všech přístupových hesel a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

• předáním opraveného zboží,
• výměnou zboží,
• vrácením kupní ceny zboží,
• vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
• písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
• odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

Záruční opravy jsou prováděny autorizovanými servisními středisky. Kupující si může právo na reklamaci uplatnit osobně nebo poštou na naší adrese:
MOBILEGO - MIDINET IT, Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš

Při uplatňování reklamace přes naši společnost by měl kupující dodržet následující postup:
• Vypsáním a zasláním reklamačního protokolu
• Do 3 pracovních dnů budou kupujícímu zaslány informace o dalším postupu.
• Kupující zašle zboží spolu s kompletně vyplněným a podepsaným reklamačním protokolem

Zboží doručeno na reklamaci obsahující přístupová hesla do systému může být vrácen bez opravy, protože není možná reinstalace systému zařízení a odstranění systémové poruchy. Zákazník je povinen dané hesla uvést při podání reklamace, nebo je odstranit před doručením na reklamaci.

V případě reklamace produktu, spotřebitel ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu. Zboží doporučujeme poslat přes Slovenské Poštu pojištěn. Zásilky na dobírku nepřebíráme.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je spotřebitel povinen předat zboží kompletně a ve vhodném obalovém materiály, který vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, které nebude vhodně zabaleno a předáno s kompletním příslušenstvím.

Prodejce v případě převzetí zboží na reklamaci neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje!
Naše firma se zavazuje vyřídit reklamaci fyzickým osobám (záruční opravy) do 30-ti dnů od dne převzetí písemného uplatnění reklamace a reklamovaného zboží (pokud posíláte zboží poštou, pak začíná záruční doba běžet ode dne převzetí rekalovaného produktu naším zaměstnancem), pokud se nedohodne jinak s klientem při vzájemném souhlasu.

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady, která se vyskytne potřetí po jejím alespoň dvou předchozích opravách.

Pokud uplatní kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádně a včas (pokud splňuje základní podmínky uplatnění reklamace) a jako spotřebitel reklamaci uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posudku, bez ohledu na výsledek posudku nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Odborné posouzení musí obsahovat identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení, přesnou identifikaci posuzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledek posouzení, datum vyhotovení odborného posouzení.

Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Takto znovu uplatněnou reklamaci nelze odmítnout.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vadu, až do doby, kdy má kupující po skončení opravy věc převzít se do záruční doby nepočítá. Pokud je třeba, aby se při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, tj používání se řídí návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit. Výjimku tvoří pouze všeobecně známá pravidla. Kupující je povinen řídit se návodem k použití a pokyny pro ošetřování a dodržovat jejich při používání výrobku.

Záruka na baterie v telefonech, smart hodinkách


Baterie je zboží, které podléhá běžnému opotřebení její používáním. Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů. Minimalna životnost baterií je 6 měsíců. Úbytek nebo úplná ztráta kapacity po 6 měsíců je způsobena běžným opotřebením baterie, takže není možná reklamace. Datum prodeje je vyznačen na dokladu o koupi.

Baterii telefonu je nutné udržovat stále alespoň v mírně nabitém stavu. Baterie nepoužívané se cca do 1 měsíce sama vybije. U baterie ponechány ve vybitém stavu déle než jeden týden může dojít k nevratnému poškození a tato již nemusí být dále funkční. Používání nebo ponechání v přístroji chybných, poškozených nebo zcela nefunkčních baterií může zapříčinit znehodnocení Vašeho přístroje.

Opotřebení charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

Čo to znamená v praxi? Pokud budete po roce užívání reklamovat baterii, že vydrží jen 20 minut, tak s reklamací neuspějete. Pokud vám však baterie po roce užívání např. vyteče, jedná se o vadu materiální nebo provedení a v tomto případě by měla být reklamace uznána. Záruční doba na baterie je tedy 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným používáním.
Zdroj: "svetmovano.cz"